Γρη­γό­ρι­ος Ἀ­να­στα­σί­ου

Ὁ Γρη­γό­ρι­ος Ἀ­να­στα­σί­ου εἶ­ναι ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νερ­γά­της τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, πτυ­χι­οῦ­χος τοῦ Θε­ο­λο­γι­κοῦ Τμή­μα­τος τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν καὶ δι­δά­κτωρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν μὲ ἐ­πι­βλέ­πον­τα κα­θη­γη­τὴ τὸν Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη. Τὸ θέ­μα τῆς δι­δα­κτο­ρι­κῆς δι­α­τρι­βῆς του, ποὺ ἔ­χει ἐκ­δο­θεῖ τὸ 2005 ἀ­πὸ τὸ Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, εἶ­ναι Τὰ Κρα­τή­μα­τα στὴν Ψαλ­τι­κὴ Τέ­χνη. Γε­νι­κό­τε­ρα, τὰ ἐ­ρευ­νη­τι­κά του ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα στρέ­φον­ται σὲ θέ­μα­τα Ἱ­στο­ρί­ας καὶ Μορ­φο­λο­γί­ας τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης. Συμ­με­τέ­χει συ­χνό­τα­τα σὲ μου­σι­κο­λο­γι­κὰ ἢ βυ­ζαν­τι­νο­λο­γι­κὰ συ­νέ­δρι­α.

Ἔ­χει, πα­ράλ­λη­λα, πλού­σι­α καλ­λι­τε­χνι­κὴ καὶ δι­δα­κτι­κὴ δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, μὲ κύ­ρι­ες φα­νε­ρώ­σεις της τὴν συμ­με­το­χή του ἀ­πὸ τὸ 1995 ὡς τα­κτι­κὸ μέ­λος στὸ Χο­ρὸ Ψαλ­τῶν «Οἱ Μα­ΐ­στο­ρες τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης», τὴν ἐ­πὶ δι­ε­τί­α (2000-2002) χο­ραρ­χί­α του στὸ Χο­ρὸ Ψαλ­τῶν τοῦ Συλ­λό­γου Ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν Νο­μοῦ Εὐ­βοί­ας καὶ τὴν ἐ­νερ­γὸ πρω­το­ψαλ­τί­α του, ἀπὸ τὸ 2005, στὸν ἰ. ν. Ἁ­γί­ας Μα­ρί­νης Ἄ­νω Ἰ­λι­σί­ων στὴν Ἀ­θή­να.

Δι­ευ­θύ­νει τὴν Ἐ­νο­ρι­α­κὴ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς Ἁ­γί­ας Μα­ρί­νης Ἄ­νω Ἰ­λι­σί­ων καὶ τοὺς «Ἰ­λι­σι­ώ­τες Ψάλ­τες», τὸν χο­ρὸ ψαλ­τῶν τῆς σχο­λῆς. Εἶ­ναι, ἐ­πί­σης, ἰ­δρυ­τι­κὸ μέ­λος καὶ μέ­το­χος τῆς ἀ­στι­κῆς μὴ κερ­δο­σκο­πι­κῆς ἑ­ται­ρί­ας «Ἀ­να­το­λῆς τὸ Πε­ρι­ή­χη­μα» καὶ Καλ­λι­τε­χνι­κὸς Δι­ευ­θυν­τὴς τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς «Ἱ­ε­ρεὺς Παῦ­λος ὁ Σκο­πε­λί­της» τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως Χαλ­κί­δος. Ἀ­πὸ τὸ 2004 μέ­χρι τὸ 2010 δί­δα­ξε βά­σει τοῦ ΠΔ 407/80 στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν.