Δημήτριος Κων. Μπαλαγεώργος

Ὁ Δημήτριος Κων. Μπαλαγεῶργος γεννήθηκε στὰ Τρίκαλα Θεσσαλίας. Σπούδασε Θεολογία καὶ Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὴν Ἀθήνα. Παρακολούθησε τὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ ἐνδιαφέροντα γιὰ εἰδικότερες σπουδὲς στὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία καὶ τὴν Λειτουργιολογία [μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης μὲ τὴν ἐργασία Ὁ Θεόδουλος μοναχὸς καὶ τὸ ἔργο τῶν συντμήσεων].

Ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς [διδακτορικὴ διατριβὴ μὲ θέμα Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ]. Στὸ τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν δίδαξε ὡς εἰδικὸς ἐπιστήμων Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ συγγενὴ μαθήματα, σύμφωνα μὲ τὰ ὁριζόμενα στὸ Π.Δ. 407/1980, ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1996-97. Ἐξελέγη Λέκτορας στὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο Βυζαντινὴ Μουσικολογία- τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τὴν 26η Μαΐου τοῦ 2003 καὶ Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τὴν 3η Ἰουλίου τοῦ 2009.

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους 2004 ἵδρυσε στὴ γενέτειρά του καλλιτεχνικὸ σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία «Τρίκκης Μελωδοί», μὲ σκοπὸ τὴ συστηματικὴ καλλιέργεια καὶ προώθηση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἔργο ποὺ ὑποστηρίζει, μὲ τὴν συμμετοχή του σὲ πολιτιστικὲς καὶ μουσικὲς ἐκδηλώσεις, τὴν ἔκδοση ψηφιακῶν δίσκων κ.ἄ., ὁ χορὸς ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί», τὸν ὁποῖο διδάσκει καὶ διευθύνει ὁ ἴδιος. Διατελεῖ μέλος τῆς τριμελοῦς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα καὶ τακτικὸ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας.

Ἔχει λάβει μέρος σὲ διεθνὴ ἐπιστημονικὰ συνέδρια μὲ εἰσηγήσεις καὶ ἀνακοινώσεις, ἔχει γράψει διάφορα ἄρθρα σὲ ἀφιερωματικοὺς καὶ μουσικοὺς τόμους, συνέταξε ἄρθρα καὶ λήμματα γιὰ Ἐγκυκλοπαίδειες. Τὸ κύριο ἐρευνητικὸ καὶ ἐπιστημονικό του ἔργο τὴν τελευταία πενταετία σχετίζεται μὲ τὴν καταλογογράφηση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ἁγ. Αἰκατερίνης στὸ Ὄρος Σινᾶ, ἐνῶ ἐσχάτως, κατόπιν σχετικῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ξεκίνησε ἀντίστοιχη ἐργασία καὶ γιὰ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ὡς ἄνω Πατριαρχείου.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ψαλτικῆς Τέχνης (Υ), Βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ παλαιογραφία (ΥΕ), Λατρεία καὶ μουσικὴ στὸ Βυζάντιο (ΥΕ), Βυζαντινὴ ποίηση (ΕΕ)

Σεμινάρια

Τὸ Εἱρμολόγιο στὴ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία

Προσωπογραφίες μελουργῶν

Δημοσιεύματα

 • «Τὸ ἀσματικὸ Τυπικὸ καὶ ἡ ψαλτική του παράδοση», Σύναξη 71 (1999), σσ. 55-62.
 • «Ὁ κοσμικὸς καὶ ὁ μοναχικὸς τύπος στὴν ψαλτὴ λατρεία κατὰ τὸν ιδ΄ αἰ.», Παρνασσὸς ΜΒ΄ (2000), σσ. 249-260.
 • «Ἐπιδράσεις τοῦ ἐνοριακοῦ τρόπου ψαλμωδήσεως στὶς τρεῖς Λειτουργίες τοῦ Βυζαντινοῦ τύπου», Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα.
 • «Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ Τυπικοῦ», ἔκδοση Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας (ΙΒΜ 6), Ἀθήνα 2001.
 • «Ὁ Ἐμμανουὴλ Παντελάκης και οἱ ὑμνολογικές του ἔρευνες», Θεοδρομία 2001.
 • «Χρονικὸ τῆς συζητήσεως στρογγυλῆς τραπέζης», Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης-Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, Ἀθήνα 2001, σσ. 201-215.
 • «Ὑμνοψαλτικὰ της Μεγάλης Ἑβδομάδος», Πολυφωνία 2 (2003), σσ. 62-90.
 • «Ἐκφωνητικὴ σημειογραφία καὶ πράξη», Ἀθήνα 2003.
 • «Ὁ Θεόδουλος μοναχὸς καὶ τὸ ἔργο τῶν συντμήσεων», Ἀθήνα 2003.
 • «The repertoire of the Byzantine and Post-Byzantine Ecclesiastic Music», Ἀμμὰν 2003.
 • «Τέχνης τῶν ὕμνων διδάσκαλος», Θεολογία καὶ Λογοτεχνία, ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Π. Β. Πάσχο, Ἀθήνα 2005, σσ. 190-196.
 • «Ἡ μελικὴ μεταχείρηση τῶν ψαλμῶν τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ -Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Τὰ γένη καὶ εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιίας. Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἽδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ἀθήνα 2006, σσ. 101-109.
 • «TheSinaimusicalmanuscripts. New evidence», 14th International Conference on Eastern Chant, Sibiu 2007.
 • «Οἱ ἀποκείμενοι στὴν βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Σινᾶ αὐτόγραφοι κώδικες τοῦ Ἰωάννου ἱερέως τοῦ Πλουσιαδηνοῦ», Πρακτικὰ τοῦ First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, Ἀθήνα 2007, σσ. 30-69.
 • «Ἡ διδασκαλικὴ δραστηριότητα τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν», Πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας Κωνσταντίνος Ψάχος: Ὁ μουσικός, ὁ λόγιος-Ἀκαδημία Ἀθηνῶν-Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας, Ἀθήνα 2007.
 • «Τὰ σιναϊτικὰ μουσικὰ χειρόγραφα. Βιβλιογραφικὴ ἔρευνα», Μελουργία-Μελέτες ἀνατολικῆς μουσικῆς, ἔτος Α΄, τεῦχος Α΄, Θεσσαλονίκη 2008,σσ. 105-109.
 • «Συγγενεῖς ἐπιστημονικὲς εἰδικότητες, ἐπίκουροι προαγωγῆς τῆς βυζαντινῆς μουσικολογίας σὲ ἕνα μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα σπουδῶν», Μελουργία-Μελέτες ἀνατολικῆς μουσικῆς, ἔτος Α΄, τεῦχος Α΄, Θεσσαλονίκη 2008,σσ. 242-246.
 • «Οἱ ἐκ τοῦ Τυπικοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης (χφ. ΕΒΕ 2047) ἀπορρεέουσες ψαλτικὲς μαρτυρίες», Τόμος πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Φουντούλη. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμῆμα Θεολογίας.
 • «Ἡ πρωτοφανέρωση τοῦ μέλους τῆς Μεγάλης Δοξολογίας στὶς χειρόγραφες πηγὲς τοῦ ιδ΄ αἰ.», Τόμος πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ καθηγητοῦ Γεωργίου Ἀμαργιανάκη. Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν.
 • «Ἀναγραφὴ νέων στοιχείων καὶ μαρτυριῶν τῶν ἀρυομένων ἀπὸ τὴν καταλογογράφηση (α´ φάση) τῶν σιναϊτικῶν μουσικῶν χειρογράφων», κείμενο ὑπὸ ἔκδοση στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ  Παρνασσός.
 • «Σχολὲς βυζαντινῆς μουσικῆς», 2ο Συνέδριο τοῦ κύκλου Συνεδρίων Ἡ Ἑλλάδα στὸν κόσμο: Βυζαντινὲς Σπουδές, Δῆμος Ἀθηναίων, Ἀθήνα 2009.
 • «Ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοση μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Κρήτη καὶ τὴν Κύπρο», Second International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, Ἀθήνα 2009.
 • «Tradition and evolution of the sticheraric melopoeia: the example of the sticheron Ἀναστάσεωςἡμέρα, 10th International Music Theory Conference – Principles of Music composing: Sacral Music, October 20- 22, 2010, Vilnius, Lithuania
 • «Δοχές», κείμενο δημοσιευμένο στὴ Ρωσικὴ Θεολογικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, σ. 105.
 • «Ἀκολουθίες», κείμενο δημοσιευμένο στὴ Μ.Ο.Χ.Ε. (Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια).
 • «Ἁγιορειτικὴ ψαλτικὴ παράδοση», κείμενο δημοσιευμένο στὴ Μ.Ο.Χ.Ε.
 • «Συνοπτικὸ σχεδίασμα τῆς ἱστορίας τῆς νεοελληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (19ος-20ος αἰ.), Πρακτικὰ τοῦ Α΄ Συμποσίου Νεοελληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης-Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, Τμῆμα Θεολογίας, Ἀθήνα 2009, σσ. 653-664.
 • «The repertory of Byzantine and Post-byzantine ecclesiastical music», Music in the Mediterranean. Modal and classical traditions. ΠολιτιστικὸςὈργανισμὸςἘνΧορδαῖςMediMuses Project, pp. 477-500.
 • «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς ἁλώσεως μέχρι σήμερα», Ἐγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ἑλληνισμοῦ Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ.
 • «Τὰ ὀκτάηχα μέλη τῆς ψαλτικῆς στὴ χειρόγραφη παράδοση», Πρακτικὰ Γ΄Διεθνοῦς Συνεδρίου Μουσικολογικοῦ καὶ ΨαλτικοῦΘεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ Ὀκταηχία. Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ἀθήνα 2010, σσ. 487-507.

Δισκογραφικὴ παραγωγή

 • «Χαίροις Μετεώρων ὁ μελισσών», οἱ Τρίκκης Μελωδοί ψάλλουν ψάλματα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν ὁσίων Μετεωριτῶν Πατέρων (ἔκδοση τῆς Ἱ. Μ. Βαρλαάμ, Σεπτέμβριος τοῦ 2006)
 • «17 ὕμνοι τῆς Μητρὸς τῶν Ἐκκλησιῶν», οἱ Τρίκκης Μελωδοί ψάλλουν ψάλματα μὲ ἀναφορὲς στὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν, τὴν Ἱερουσαλήμ (ἔκδοση τῆς ΜΚΟ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ρωμηοσύνη, Μάιος τοῦ 2009).

 

E-mail: [email protected]

[email protected]