Ιωάννης Αρβανίτης

Ὁ Ἰωάννης Ἀρβανίτης γεννήθηκε στους Στρόπωνες Ευβοίας το1961. Σπούδασε Φυσικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Ὠδεῖο Χαλκίδος μὲ τὸν Σπύρο Σιμιτζή, καθὼς καὶ Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ Δημοτικὸ Τραγούδι στὴ Σχολὴ τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς μὲ τὸν Σίμωνα Καρά. Πῆρε Δίπλωμα Διδασκάλου Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο Σκαλκώτα (τάξη Λυκ. Ἀγγελόπουλου). Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν μελέτη τῶν ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν ὀργάνων (ταμπουρά, οὔτι, λαοῦτο, θαμπούρα).

Ἔχει διδάξει Βυζαντινὴ Μουσική, Ὑμνολογία, Λειτουργική, ταμπουρὰ καὶ οὔτι στὸ Πειραματικὸ Μουσικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Παλλήνης ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιὰ λειτουργίας του (1988), στὴ Σχολὴ τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, καθὼς καὶ σὲ διάφορα σεμινάρια στὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Εὐρώπη. Ὑπῆρξε ἐπικεφαλῆς τοῦ Τομέα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Πρότυπο Μουσικὸ Κέντρο Πειραιᾶ. Δίδαξε Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Ὠδεῖο Φίλιππος Νάκας

Ἀπὸ τὸ 1994 ὣς το 2002 δίδαξε Βυζαντινὴ Μουσική, Δημοτικὸ τραγούδι καὶ παραδοσιακὰ ὄργανα στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.

Ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαίτερα μὲ τὴν θεωρία καὶ παλαιογραφία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ τὶς μεταγραφὲς τῶν παλαιῶν μελῶν καὶ ἔχει παρουσιάσει πολλὲς ἀνακοινώσεις σὲ διεθνῆ συνέδρια, καθὼς καὶ ἐκτελέσεις τῶν μεταγραφῶν του σὲ συναυλίες ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του. Ἡ πρωτότυπη ἑρμηνεία τῆς παλαιᾶς Βυζαντινῆς σημειογραφίας, τὸ ποιητικὸ μέτρο καὶ ὁ μουσικὸς ρυθμὸς τῶν παλαιῶν μελῶν ἀποτελούν καὶ τὸ θέμα τῆς Διδακτορικῆς Διατριβῆς ποὺ ἐξεπόνησε στο Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου (2010). Μεταγραφές του ἔχουν ἤδη ἐκδοθεῖ σὲ ψηφιακοὺς δίσκους ἀπὸ τὴν χορωδία CapellaRomana ὑπὸ τὴν διεύθυνσή του, καθώς καὶ ἀπὸ τὸ RomeikoEnsemble ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου Γιώργου Μπιλάλη. Ἀπὸ τὸ 2011 ἔχει διδάξει θεωρητικὰ καὶ παλαιογραφικὰ θέματα σὲ σεμινάρια στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Πάτρα

Ἔχει μελοποιήσει μεγάλο ἀριθμὸ ἐκκλησιαστικών μελῶν, μέρος τῶν ὁποίων ἐξέδωσε τὸ 1997 στὸ βιβλίο του Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τυπωμένα μὲ νέα ἠλεκτρονικὴ γραμματοσειρά, κατασκευασμένη μὲ δική του ἐπιμέλεια.

Ἔχει συνεργαστεῖ μὲ τὸ συγκρότημα EnsembleOrganum τοῦ MarcelPeres καὶ ἔχει ψάλει μαζὶ μὲ τὸν Πρωτοψάλτη Γιῶργο Μπιλάλη, μέλη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στὸν ψηφιακὸ δίσκο «Τῇ Βασιλίδι Μητρί», ποὺ ἐκδόθηκε τὸ Μάρτιο τοῦ 2003 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μελῳδικὸ Καράβι.

Ἔχει διατελέσει ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἱεροψάλτης σὲ διαφόρους ναούς. Διηύθυνε τὴν Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Εὐβοίας Ὁ παπα-Γιώργης Ρήγας καὶ εἶναι ἱδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ἁγιοπολίτης, ποὺ ἔχει δώσει συναυλίες στὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὁλλανδία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Δανία καὶ ἔχει κυκλοφορήσει τοὺς ψηφιακοὺς δίσκους «Στὴ Σκιὰ τοῦ Ἄθω», μὲ μέλη τῆς Κολλυβάδικης Ἁγιορείτικης παράδοσης, «Τῆς Βασιλίδος καυχήματα», μὲ μέλη Πατριαρχῶν καὶ Αὐτοκρατόρων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τήν «Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Νέου» (ποίημα Ἀδ. Καβάγια-Πιπεράκι) μὲ δικές του μελοποιήσεις.

 

Σήμερα εἶναι καθηγητής στὸ Πειραματικὸ Μουσικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Παλλήνης. Διδάσκει ἐπίσης Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Τομέα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Ὠδεῖο Σίμων Καράς.